Αποστολή

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών υπάγεται στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του , Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ιδρύθηκε το 2019 και είναι πιστοποιημένος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DHI – Digital Innovation Hub) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το όραμα του του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών βασίζεται σε δύο πυλώνες:

  • Την άρτια εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε θέματα που

σχετίζονται με το σχεδιασμό συστημάτων, καθώς και η προώθηση
της έρευνας στις ερευνητικές περιοχές των αυτοματισμών και
ενσωματωμένου λογισμικού, των βιοϊατρικών συστημάτων και
εφαρμογών, των αρχιτεκτονικών για ευφυή όραση, του
σχεδιασμού πολυπύρηνων/πολυνηματικών επεξεργαστών και του
σχεδιασμού συστημάτων υλικού.

 

  • Την υποστήριξη μικρομεσαίων και τοπικών επιχειρήσεων

μέσω (α) της παροχής καινοτόμων τεχνολογιών  και (β) καλών
πρακτικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων
καινοτόμων υπηρεσιών & συστημάτων βασισμένων στις ΤΠΕ, οι
οποίες θα ενισχύσουν τη θέση τους τόσο στην τοπική όσο και στη
διεθνή αγορά.

 

Οι βασικοί ερευνητικοί τομείς του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

Αυτοματισμοί και Ενσωματωμένο Λογισμικό

Ο συγκεκριμένος τομέας δραστηριοποιείται σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν τον έλεγχο αισθητήρων και διακοπτών για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως, συστήματα ασφαλείας, έξυπνα κτίρια, αυτοματισμοί οχημάτων, έλεγχος γραμμών παραγωγής, ιατρικές εφαρμογές κλπ.

Τα συστήματα αυτής της κατηγορίες βασίζονται σε μία ή περισσότερες επεξεργαστικές μονάδες με κατάλληλα ενσωματωμένα περιφερειακά κυκλώματα καθώς επίσης και με επαναδιαμορφώσιμο υλικό για την υλοποίηση ειδικών λειτουργιών που έχουν αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς.

Βιοϊατρικά Συστήματα και Εφαρμογές

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση εστιάζει στη σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνολογικών πλατφορμών οι οποίες βοηθούν και εμβαθύνουν τη μελέτη, παρακολούθηση και έρευνα απαιτητικών ιατρικών εφαρμογών εκμεταλλευόμενοι κυρίαρχες τεχνολογίες στον χώρο των αισθητήρων, ασύρματων δικτύων αισθητήρων, ενσωματωμένων συστημάτων, IoT καθώς και επεξεργασίας δεδομένων.

Στα πλαίσια των συγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων μελετώνται καινοτόμες επικοινωνιακές αρχιτεκτονικές, αναπτύσσονται επεκτάσιμες, σθεναρές και ευέλικτες back-end υποδομές ενώ ολοκληρώνεται μεγάλο εύρος ετερογενών αισθητήρων για την ολιστική, λεπτομερή και αντικειμενική παρακολούθηση βιοϊατρικών διαδικασιών και φαινομένων. Επιπλέον έμβαση δίνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων επεξεργασίας των λαμβανόμενων δεδομένων με στόχο την πολυεπίπεδη μοντελοποίηση βιοιατρικών διαδικασιών μέσω των οποίων νέες μέθοδοι αντιμετώπισης αλλά και πρόβλεψης παθήσεων μπορούν να αναπτυχθούν.

Αρχιτεκτονικές για Ευφυή Όραση

Ο συγκεκριμένος τομέας δραστηριοποιείται ερευνητικά στα ολοκληρωμένα συστήματα επικοινωνιών που έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και αναγνώρισης μέσω εξειδικευμένων συστημάτων ευφυούς όρασης.

Οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές μηχανικής όρασης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και πολύ ακριβές καθώς στηρίζονται σε συστοιχίες από εξειδικευμένους επεξεργαστές σήματος. Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, ο τομέας εστιάζει σε νέα πρότυπα αρχιτεκτονικών που να διαθέτουν την απαιτούμενη επεξεργαστική ισχύ με περιορισμένες απαιτήσεις σε πόρους υλικού, καθώς επίσης και σε ειδικές δομές λογισμικού και προσαρμοσμένα λειτουργικά συστήματα που να αξιοποιούν αυτές τις αρχιτεκτονικές.

Σχεδιασμός Πολυπύρηνων / Πολυνηματικών Επεξεργαστών

Ο στόχος του συγκεκριμένου τομέα είναι η διεξαγωγή έρευνας στον χώρο της αρχιτεκτονικής επεξεργαστών και των αντίστοιχων υποσυστημάτων μνήμης που είναι κατάλληλα για πολυπύρηνους ή/και πολυνηματικούς επεξεργαστές που συνυπάρχουν στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα.

Οι τρέχουσες τάσεις στην σχεδίαση τέτοιων συστημάτων όπως είναι για παράδειγμα η στροφή σε ετερογενής πυρήνες, η όλο και αυξανόμενη διαφορά ανάμεσα στην ταχύτητα των επεξεργαστικών στοιχείων και της κύρια μνήμης και οι αυστηροί περιορισμοί στην κατανάλωση ισχύος αποτελούν τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ερευνητική δραστηριότητα του συγκεκριμένου τομέα.

Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων Υλικού

Ο τομέας συστημάτων υλικού ειδικεύεται στην υλοποίηση υλικού για ενσωματωμένα συστήματα για τηλεπικοιινωνίες.

Για τον σχεδιασμό των συστημάτων σε υψηλό επίπεδο χρησιμοποιούνται γλώσσες όπως η SysML, ImpulseC και SystemC, ενώ για τον σχεδιασμό των συστημάτων σε χαμηλό επίπεδο χρησιμοποιούνται γλώσσες περιγραφής υλικού όπως VHDL και VERILOG ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του συστήματος σε χαμηλό - φυσικό επίπεδο.

ESDA